Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Látogató!

 

Köszönjük, hogy ellátogatott az Élményliget Kft. által üzemeltetett honlapra a gyulaimemorial.hu weboldalra.

 

Személyes adatainak védelmére az Élményliget Kft. fokozott hangsúlyt fektet, ezért a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban törekszünk arra, hogy átlátható, érthető, világos és teljes körű tájékoztatást nyújtsunk Önnek az Élményliget Kft. (a továbbiakban: Élményliget Kft. vagy Adatkezelő) adatkezeléséről.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Élményliget Kft. a www.gyulaimemorial.hu weboldal és annak aloldalai (a továbbiakban együttesen: Honlap) üzemeltetésével kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – EU 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban figyelemmel alkotta meg.

 

Az internet és a jogszabályok folyamatos fejlődése miatt időnként módosítanunk kell Adatvédelmi Tájékoztatónkat. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén egyoldalú változtatásokat eszközöljünk.

 

Élményliget Kft. a harmadik személyek (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók) által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.

 

 1. Általunk gyűjtött és kezelt adatok, az adatkezelés célja

 

Felhasználók a Honlapon egyrészt a Honlap használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Honlapra történő látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk útján (anonim adatgyűjtés) adhatnak meg magukról információkat, adatokat.

 

  1. Anonim adatgyűjtés és adatkezelés

 

Amennyiben a Felhasználó a Honlapot megtekinti, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Az anonim adatgyűjtés során csupán az alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük: internet-szolgáltatójának neve, IP-címe, annak a honlapnak a neve, ahonnan Ön meglátogatta Honlapunkat, valamint azon honlapok nevei, amelyekre a Honlapunkról ellátogat.

 

Honlapunk tehát személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek.

 

Amikor tehát Honlapunkra látogat, azt használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait az Élményliget Kft.-n belül mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor megfelelő technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk az adatvédelmi előírások betartását.

 

A Honlapra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat (lásd alább) elhelyezzen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az ilyen anonim adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a Honlapot megfelelően, biztonságosan és zökkenőmentesen működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon követése, és a honlap használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az anonim adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az Élményliget Kft. jogos érdeke.

 

Tájékoztatom, hogy a jelen pont szerinti adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk, azokat csupán 30 napig tároljuk, mely 30 napos időtartam elteltét követően automatikusan törlődnek.

 

 1. A cookie-k használata

 

A Honlapon úgynevezett cookie-t (sütiket) használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket webszerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-ban tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek, de azok nem tartalmaznak vírusokat, nem okoznak kárt. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.

A cookie-k révén közvetlenül nem azonosítjuk Önt, azok alkalmazásának célja a Honlap optimalizálása, felhasználóbarát működésének biztosítása, a Felhasználók igényei szerinti ajánlatok küldése, statisztikák készítése.

Fentiek alapján a cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja alapján használjuk a Honlapon.

 

A következő cookie-kat kezeljük:

 1. Harmadik féltől származó Cookie-k:

  1. Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen Cookie-kat a böngészőjében.

  2. Facebook részéről alkalmazott Cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref). Ezen Cookie-kat két évig tárolja el a böngészője.

 2. Banner megjelenéseknél az egyedi felhasználók azonosítása és kattintások azonosítása (banner), egy évig kerül tárolásra a böngészőjében.

 3. Registration cookie - Az oldalon a felhasználó tevékenységének azonosítása bejelentkezésig (registration_cookie). A cookie egy évre kerül tárolásra.

 4. A weboldal munkafolyamatokat segítő cookie (PHPSESSID). A böngésző, böngésző lap bezárásával, elnavigálással törlődik.
   

A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat.

 

 1. Ön, mint Felhasználó (érintett) jogai

 

Önt, Felhasználóként (érintettként) az alábbi jogok illetik meg:

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Általunk tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Ez azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van –e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés célja,

 • érintett személyes adatok kategóriái,

 • azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

 • személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 • Ön azon joga, hogy kérheti, az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

 • felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga,

 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték,

 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal esetében, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai – egyebek melleket kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

 1. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,

 • személyes adatokat jogellenesen kezelték,

 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja,

 • személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk arról, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizhessük az Ön személyes adatainak pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,

 • az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt céljából nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Ön által kért korlátozás feloldásra kerül, erről Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, melynek célja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés.

A tiltakozási joggal kapcsolatban, kérjük olvassa el az 1.2.1., illetve 1.2.2. pontokban foglaltakat.

Amennyiben Ön a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A jogok érvényesítése

Amennyiben Ön a fenti jogaival élni kíván, azaz amennyiben tájékoztatást kíván kérni, az Adatkezelő által tárolt személyes adataihoz hozzá kíván férni, általunk kezelt személyes adatait helyesbíteni, törölni, vagy az adatkezelést korlátozni kívánja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, kérjük, hogy erre vonatkozó kérelmét szíveskedjen részünkre az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy a székhelyére elküldeni.

 

Az Ön által kért információt írásban (postai levélben, vagy elektronikus úton), indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül adjuk meg az Ön részére. Tájékoztatom, hogy szükség esetén – figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható, melyről a késedelem okainak megjelölésével az Ön kérelmének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban (postai levélben vagy elektronikus úton) tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben Ön kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást elsősorban elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha Ön másként kéri, vagy ha a kért információk terjedelmére tekintettel ez lehetetlen.

Amennyiben Ön kéri, a tájékoztatás szóban is megadható Önnek, feltéve, hogy Ön a személyazonosságát megfelelően bizonyította.

 

Tájékoztatom, hogy a tájékoztatást, illetve a kért információkat, intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk, azonban amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedéseket.

Amennyiben a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban kétség merül fel, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez további információkat kérhetünk.

 

Jogorvoslat

Amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő vagy annak valamely dolgozója megsértette az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk elektronikus úton az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett elérhetőségekre küldött e-mail útján vagy postai levél útján, hogy a problémát mielőbb orvosolhassuk.

Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), úgy véli, hogy az Adatkezelő nem tette meg a megfelelő lépéseket az Ön által kértek szerint, az eljárás ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

telefon: 06 -1- 391-1400

telefax: 06-1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu

 

 

 

 1. Adatok tárolásának időtartama


Élményliget Kft. a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból.

 

 1. Biztonság

 

Az Élményliget Kft. technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi adatait a módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes adatot, amelyet Ön az Élményliget Kft. számára átadott, továbbítás során titkosítunk, hogy megakadályozzunk bármely harmadik személy általi esetleges visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

 

 1. Adatfeldolgozó

 

A Honlappal kapcsolatos anonim adatok, illetve személyes adatok feldolgozását a tárhely-szolgáltatónk végzi.

Tárhely-szolgáltató neve: Webpont Informatikai Kft.

székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

E-mail: server@webpont.hu

    

 1. 16 éven aluliak védelme

 

A Honlap szolgáltatásait 16 éven aluli fiatalok is igénybe vehetik. A 16 éven aluli fiatalok személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg illetve, engedélyezte.

Jogszabály értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 1. Kapcsolat

 

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba az Élményliget Kft.-val az Elérhetőségeink menüpontban megadott e-mail címen, illetve a lent megadott elérhetőségek bármelyikén.

Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk.

 

 1. Adatkezelő

 

Élményliget Szabadidős Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Élményliget Kft.

székhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 31/C B2. ép. földszint 2.

cégjegyzékszám: 01-09-871137

adószám: 13747466-2-43

képviseli: Somogyi János, ügyvezető

 

Elérhetőség:

Levelezési cím: 1535 Budapest, PF. 797

E-mail: elmenyliget2006@gmail.com